ටිබෙට් ජාතික එස්.මහින්ද හිමිඅපේ කමට සලකමු - ටිබෙට් ජාතික එස්.මහින්ද හිමි

නිදහස් හඩින් මුළු රට හඬ                    නගන්නට
උදහස් සතුරු සෙන් එඩි මන්                 මඩින්නට
නිදහස් සිහල බල නංවා                        තබන්නට
අදහස් කරව්! තරුණෙනි අද                   පටන් සිට

මට හිමි කොටස කරනට කිසි කෙනෙක්       නැතේ
අටගත් නියත ජාතික ආලයෙන්                  සිතේ
ඉටු කළ මෙහෙය අද ලංකා මවගේ              ගතේ
ඇට ඇට මිදුළු ලේ වල කා වැදී                    ඇතේ

පරාජය වෙතත් යටහත් ගතිය                    නොපා
විරාජිතව යුතු කමටම මුහුණ                         පපා
මරාගෙන මැරෙන තුරු එකිනෙකා                  හපා
පුරා අපේ ජාතය කෙලසන්ට                         එපා

අවටින් බුරන ගිනි කඳු දෙස මුව                    විහිදා
අපි දැන් සිටිමු බිය සුලු නිවටුන් ව                 මහා
එබියෙන් මිදී ජාතික සැනසීම                        වහා
ලැබ ගන්නට යුතුය එල්ලුම් ගහෙන්              මෙහා

නරියන් ලෙසින් විපතෙදි මුළු                  ගැන්නේද
දිරියක් නොමැති සිතකට                       ආවඩනේද
පිරිමි කමට නිසි වැඩ නොම                   කෙරුනේද
සිරිලක් මවට ඔහු කෙලෙසින්                  හොබනේද
No comments:

Search This Blog