ශ්‍රී ලංකාවේ බදුල්ල කලාපයේ රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව


ශ්‍රී ලංකාවේ බදුල්ල කලාපයෙහි රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව දැක්වීමේදී එය බදුල්ල, හාලිඇළ, සොරණතොට, මීගහකිවුල හා කන්දෙකැටිය යන අධ්‍යාපන කොට්ඨාශවලට අදාල රජයේ පාසැල් ලැයිස්තු වශයෙන් දැක්විය හැකිය.

බදුල්ල අධ්‍යාපන කොට්ඨාශය

පාසැල් නමපාසැල් ලිපිනය
බදුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයරත්වත්ත මාවත, බදුල්ල

අල්-අඩ්හාන් මහා විද්‍යාලය

බදුල්ල
භාරතී මහා විද්‍යාලයදෙවන සැතපුම් කණුව, පස්සර පාර, බදුල්ල
භාරතී කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයදෙවන සැතපුම් කණුව, පස්සර පාර, බදුල්ල
කල්ලන් දෙමළ විද්‍යාලයකල්ලන් වතුයාය බදුල්ල
දෙයනගල දෙමළ විද්‍යාලයග්ලෙන් ඇල්පින් සමූහය, බදුල්ල
ධර්මදූත මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයබදුල්ල
ග්ලෙන් ඇල්පින් දෙමළ විද්‍යාලයබදුල්ල
ග්‍රැහැම්ස්ලන්ඩ් දෙමළ විද්‍යාලය.ග්ලෙන් ඇල්පින් සමූහය, බදුල්ල
හම්බවෙල ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයහම්බවෙල ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය
කලයිවානි දෙමළ විද්‍යාලයතෙල්බැද්ද, බදුල්ල
කැන්දගොල්ල අම්පිටිය මහා විද්‍යාලයකැන්දගොල්ල, බදුල්ල
කැන්දගොල්ල මහා විද්‍යාලයකැන්දගොල්ල, බදුල්ල
ලුම්බිණි විද්‍යාලයපිංගරාව, බදුල්ල
මහපාගල දෙමළ විද්‍යාලයමහපාගල කොට්ඨාශය, ඌරි සමූහය, පස්සර
මොටමල කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයකහටරුප්ප, බදුල්ල
නෙළුම්ගම විද්‍යාලයනෙළුම්ගම, බදුල්ල
සරස්වතී කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයදේවාලය පාර, බදුල්ල
සරස්වතී මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයමහියංගන පාර, බදුල්ල
ශිවනන්ද දෙමළ විද්‍යාලයග්ලෙන් ඇල්පින් සමූහය, බදුල්ල
සිරිමල්ගොඩ මහා විද්‍යාලයසිරිමල්ගොඩ, බදුල්ල
සිරිසුමන මහා විද්‍යාලයහිඟුරුගමුව, බදුල්ල
ශ්‍රී ධම්මානන්ද මහා විද්‍යාලයහිඳගොඩ, බදුල්ල
ශ්‍රී රාහුල මහා විද්‍යාලයමයිලගස්තැන්න, බදුල්ල
ශ්‍රී රාමක්‍රිෂ්න දෙමළ විද්‍යාලයවේවැස්ස වතුයාය, බදුල්ල
ශ්‍රී රතනපාල විද්‍යාලයමැදපතන, බදුල්ල
ශ්‍රී වානි දෙමළ විද්‍යාලයතෙල්බැද්ද වතුයාය, මලන්ගමුව කොට්ඨාශය
සුජාතා මහා විද්‍යාලයපහළ රජ වීදිය, බදුල්ල
දෙමළ කාන්තා මහා විද්‍යාලයබදුලුපිටිය පාර, බදුල්ල
තෙල්බැද්ද අංක-1 දෙමළ විද්‍යාලයතෙල්බැද්ද වතු යාය, බදුල්ල
උඩවෙල මහා විද්‍යාලයපස්සර පාර, බදුල්ල
උදයරාජ මහා විද්‍යාලයපුවක්ගොඩමුල්ල, බදුල්ල
ඌව මහා විද්‍යාලයබදුල්ල
වල්ලුවාර් දෙමළ විද්‍යාලයවෙස්ට්මෝර්ලන්ඩ්, තෙල්බැද්ද, බදුල්ල
විද්‍යාදීප විද්‍යාලයවිනීතගම, මලන්ගමුව, බදුල්ල
විහාරමහා‍දේවී බාලිකා මහා විද්‍යාලයබදුල්ල
විශාකා බාලිකා මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයබදුල්ල
වේවැස්ස අංක-1 දෙමළ විද්‍යාලයවේවැස්ස සමූහය, බදුල්ල
වියදිගුණ විද්‍යාලයවිනීතගම, බදුල්ල
බදුල්ල

හාලිඇළ අධ්‍යාපන කොට්ඨාශය


පාසැල් නමපාසැල් ලිපිනය
අල්-ඉර්ෂාඩ් මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයහාලිඇළ
අඹේවෙල මහා විද්‍යාලයඇටම්පිටිය
අන්තුඩුවවෙල විද්‍යාලයහාලිඇළ
බද්දෙගම මහා විද්‍යාලයස්ප්‍රිංවැලි
බෝගොඩ මහා විද්‍යාලයජංගුල්ල, හාලිඇළ
බෝගොඩ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයලන්දෙවෙල
බෝගොඩතලාව කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයගලඋඩ, හාලිඇළ
චෙල්සි දෙමළ විද්‍යාලයබණ්ඩාරවෙල
දීගල විද්‍යාලයඌව දීගල්ල, හාලිඇළ
දෙහිවින්න විද්‍යාලයදෙහිවින්න,ඇටම්පිටිය
ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මහා විද්‍යාලයහාලිඇළ
එලදළුව දෙමළ විද්‍යාලයහාලිඇළ
ඇටම්පිටිය මහා විද්‍යාලයඇටම්පිටිය
එත්තලගෙදර තක්ෂිලා විද්‍යාලයඑත්තලගෙදර, පට්ටියගෙදර
ගවල විද්‍යාලයගවල, ඇටම්පිටිය
හාළිඇළ දෙමළ විද්‍යාලයබණ්ඩාරවෙල පාර, හාළිඇළ
හාළිඇළ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයහාළිඇළ
හැතැක්ම විද්‍යාලයහාළිඇළ
කන්දන සිරිසීවලී මහා විද්‍යාලයකන්දන, ස්ප්‍රිංවැලි
කටුගහ ශ්‍රී ධම්මාලංකාර විද්‍යාලයපට්ටියගෙදර
කින්රොස් දෙමළ විද්‍යාලයනෙළුව-බණ්ඩාරවෙල
කිරින්ද විද්‍යාලයපට්ටියගෙදර
කොහොවිල්කඳුර විද්‍යාලයකන්දෙගෙදර
කොට්ටගොඩ දෙමළ විද්‍යාලයස්ප්‍රිංවැලි
කොට්ටගොඩ උදාගම විද්‍යාලයකොට්ටගොඩ, ස්ප්‍රිංවැලි
කුරුකුඩේ සාරිපුත්ත මහා විද්‍යාලයපට්ටියගෙදර
ලුනුගල්ල විද්‍යාලයනාරංගල, හාළිඇළ
මහතැන්න විද්‍යාලයපට්ටියගෙදර
මහවත්තේගම මහා විද්‍යාලයබදුල්ල
මලිත්ත මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයපට්ටියගෙදර
මේ මලේ දෙමළ විද්‍යාලයස්ප්‍රිංවැලි වතුයාය, ස්ප්‍රිංවැලි
මොරගොල්ල දෙමළ විද්‍යාලයඋනුගොල්ල සමූහය, හාළිඇළ
මොරතොට විද්‍යාලයමොරතොට, හාළිඇළ
මුගුණුමත විද්‍යාලයඋඩුවර, හාළිඇළ
නමලවත දෙමළ විද්‍යාලයස්ප්‍රිංවැලි
නේපියර් දෙමළ විද්‍යාලයඋඩුවර, දෙමෝදර
නෙළුව දෙමළ විද්‍යාලයබණ්ඩාරවෙල
ඌඩුවෙර පහළ දෙමළ විද්‍යාලයදෙමෝදර
ඌඩුවෙර ඉහළ දෙමළ විද්‍යාලයදෙමෝදර
පල්ලෙවෙල විද්‍යාලයහාළිඇළ
පේරහෙට්ටිය විද්‍යාලයපට්ටියගෙදර
ක්වීන්ස්ටවුන් දෙමළ විද්‍යාලයහාළිඇළ
රිල්පොල ධර්මරාජ මහා විද්‍යාලයරිල්පොල, බදුල්ල
රිල්පොල මැදගම මහා විද්‍යාලයරිල්පොල, බදුල්ල.
රූකතැන්න දෙමළ විද්‍යාලයහාළිඇළ
රොසෙට් දෙමළ විද්‍යාලයහාළිඇළ
සෙරන්ඩිබ් දෙමළ විද්‍යාලයලන්දෙවෙල, හාළිඇළ
ස්ප්‍රිංවැලි දෙමළ විද්‍යාලයස්ප්‍රිංවැලි
ශ්‍රී ෂන්මුගනන්ද විද්‍යාලයදික්වැල්ල පහළ කොට්ඨාශය, දික්වැල්ල වතු යාය, හාළිඇළ
ශාන්ත ජේම්ස් දෙමළ විද්‍යාලයහාළිඇළ
උඩ දොම්පෙ විද්‍යාලයහාළිඇළ
උඩුවර මහා විද්‍යාලයඋඩුවර, හාළිඇළ
උන්ගල්ල දෙමළ විද්‍යාලයඋන්ගල්ල, හාළිඇළ
ඌව හයිලන්ඩ්ස් දෙමළ මහා විද්‍යාලයබණ්ඩාරවෙල
ඌව කෙට්ටවෙල දෙමළ විද්‍යාලයලන්දවෙල, හාළිඇළ
ඌව විද්‍යා විද්‍යාලයහාළිඇළ
විවේකානන්ද දෙමළ විද්‍යාලයඇටම්පිටිය
වකුම්බුර විද්‍යාලයඇටම්පිටිය
වෙල්ගොල්ල විද්‍යාලයදෙමෝදර
වැලිකෙමුල්ල මහා විද්‍යාලයබදුල්ල
වැල්ලෙවෙල පේමානන්ද විද්‍යාලයඇටම්පිටිය
වේපස්සවෙල සිරිනිවාස මහා විද්‍යාලයපට්ටියගෙදර
වේතලාව ප්‍රාථමික විද්‍යාලයපට්ටියගෙදර
වේවැල්හින්න විද්‍යාලයරිල්පොල
වෙයිවැල්හෙන්න දෙමළ විද්‍යාලයවෙයිවැල්හෙන්න
යෙල්වෙටන් දෙමළ විද්‍යාලයබෝගහමැදිත්ත, හාළිඇළ

සොරණතොට අධ්‍යාපන කොට්ඨාශය

පාසැල් නමපාසැල් ලිපිනය
බටුයාය විද්‍යාලයඑගොඩවෙල, බදුල්ල
බුදුගේකන්ද මහා විද්‍යාලයබුදුගේකන්ද, තැන්නපංගුව, බදුල්ල
කොබෝ දෙමළ විද්‍යාලයකොබෝ කොට්ඨාශය, තෙල්බැද්ද වතුයාය, බදුල්ල
එගොඩවෙල මහා විද්‍යාලයඑගොඩවෙල, බදුල්ල
හුඹහමඩ කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයකැන්දගොල්ල, බදුල්ල
කන්දෙගෙදර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයකන්දෙගෙදර, හාළිඇළ
කීනකැලේ දෙමළ විද්‍යාලයකන්දෙගෙදර, බදුල්ල
කිරිඔරුව පිරිමි විද්‍යාලයකිරිඔරුව, කන්දෙගෙදර
කොහන කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයකොහන, පතනවත්ත, බදුල්ල
කොස්ගොල්ල මහා විද්‍යාලයකොස්ගොල්ල, තිඹිරිගස්පිටිය, බදුල්ල
කුට්ටියගොල්ල මහා විද්‍යාලයකුට්ටියගොල්ල, බදුල්ල
මීගහවෙල කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයසොරණතොට, බදුල්ල
මුත්තෙට්ටුවගම පිරිමි විද්‍යාලයමුත්තෙට්ටුවගම, කන්දෙගෙදර
උපුටා ගැනීම - http://si.wikipedia.org

No comments:

Search This Blog