ඌවෙ ජනකවි

භාවනා සීල සිත යට             තිබෙන්නා
වාසනා වන්ත කල වැඩ         පෙනෙන්නා
බැඳපු කප් රුකක් සුළඟට     වැනෙන්නා
මහියංගන කෙතේ බුදුරැස්      වඩින්නා


දුමිබර බැද්දේ මඟ සිටලා මැදින්    යමු
කඩා පළු වීර කාලා වතුර              බොමු
අඬන බිලිදු හට නැවත කිරි           පොවමු
මහියංගනේ වැදලා අඬ අඞා          යමු


බදුලු යන්න මහ පාරක්           තනන්නා
වතුර බොන්න ගංගාවක්          ගලන්නා
කැවිලි කන්න කඩ වීදීය          තිබෙන්නා
සාදු සාදු මුතියංගනේ             පෙනෙන්නා


වැද්දන් සිටින්නේ සොරබොර වැව     ළගින්නේ
සොර බොර වැවට සත් දූවක් ඇත     යසින්නේ
නෙළුමි මලින් සොර බොර වැව        බබළන්නේ
වැවක් නොවෙයි මූහුදක් ලෙස         පෙනෙන්නේ

Search This Blog